Print this page

Kinnefjärdings häradsting

 

Kinnefjerdings häradsting 11 januari 1706

Mål 33 

Samma dagh företogh tingsrätten wid sidsta
tingh den 30 Octobr emellan Upbördzskrif-
waren Johan Bäckström och pigan Ran-
gela Ambiörnsdotter Incamminerade och

Nästa sida:


Differerade saak, angående Echtenskaps löfte,
som med wederbörandes samtycke är klagan-
den tillsagdh, men Rangela utan orsaak ryg-
gia will och therföre the af honom på ächtenskaps
löfte anammande gåfwor en silfwerkedia
ring sampt 2 par strumpor 2 par skoor återstält
anhållandes klaganden det Rangela hwilken
utan orsak förändrat sitt sinne, måtte blifwa
tillhållen att förblifwa vid en gång fattat
upsåth, sampt sig förklara hwad skiähl henne
bewekt sin försäkran att ryggia och eme-
dan Rangela wid sidsta ting anstånd begierte
till detta, sig att betänka uti saken, om thet så
skulle Gudh willia wore att äga Bäckström
nu inkom och förklarade sig aldeles? Besluthet
att icke willia Echtenskap ingå med Bäckström,
förthen orsak att han sig utlåtet skall under
then tidh han frijade till henne att thes moder
Catharina Thomasdotter är något twäraflig?, och
när någon tijdh blijr lijden och förbijgången
och Bäckström med Rangela blifwer samman-
wijgdh får han wähl råd med Svärmodern
efter hon hade flera barn kunde hon flÿttia
till dem och i sin lifstijd hoos them boo och
wijstas, af hwilket tahl modern med dottern
förfährade och föörskräckte aldeles wedersaka-
de att framförde i det upsåth till giftemåhlz
fullbordan som the Bäckström lofwat be-
fräcktandes det han skulle drifwa en gång
moderns utur gården Ålycke, till hwilket


ny sida

Bäckström aldeles förnekta sig sagdt, swaran-
den eij heller bewijs hade till thenna sewänd-?
ning . Modern Catharina Thomasdotter som nu
tillstädes war jämwäl emotstodh att Rangela
skulle fulborda sitt löfte med Bäckström hwar-
till hon icke heller kunde förneka sitt Jaordh
och samtÿcke gifwet thet Bäckström fulle hafwa
thes dotter, men förmedelst klagandens uthlå-
telse begierte dottern måtte blifwa skildh ifrån
honom? efter han nu så swårl.om henne sigh
utlåtet, hwad bitterheet skulle han i längden wijsa.
Bäckström sade sig fådt en siorta och ärmekläde
af Rangela hwilket hon och tillstodh och såsom
parterne på tingsrättens åthwerning?till
förehning eij kunde öfwertahlas och
Ecktenskap löfte å bägge sijdor af parterne widh-
gåås sampt gåfwor uthdelt; altså hafwer
tingsrätten eij handen uti denna saak widare
kunnat läggia innan som parterne uti v e n-
consist : waret efter kyrkiolagens inne-
hålldh; fördenskull blifwa the medelst detta
dijst?? Här remmitterade thes widare åthgöriande
att afwackta.

 


Previous page: Kållands häradsting
Next page: Bilder